Algemene Voorwaarden EasyFit

 

Download hier de laatste bijgewerkte (31/08/2022) Algemene Voorwaarden van EasyFit Loon op Zand.
 

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Easyfit Loon op Zand te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op de website en op te vragen bij de balie van de club.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Easyfit: Daarmee bedoelen we Easyfit Loon op Zand VOF en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Easyfit.

Club: de fysieke plek waar Easyfit fitness aanbiedt.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Easyfit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Coach: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van de Club.

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 11 jaar of ouder. Easyfit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas is of om je leeftijd te checken.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon onder de 18 jaar die op eigen naam Lid is.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Easyfit en het Lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor een Extra.

Lidmaatschapsperiode: de periode waarvoor het Lid een Overeenkomst aangaat. De duur van de Overeenkomst geeft Lid aan op moment van inschrijving of verlenging en wordt ná deze periode stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

Pas: Dit is jouw toegangs- pas/bandje om binnen te kunnen komen bij onze club.

ARTIKEL 2: LID WORDEN 

a. Je kunt lid worden bij Easyfit op de volgende manieren:

1. Op de website door het invullen van het inschrijfformulier;

of

2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN 

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van de club en tot de groepslessen die op de club worden aangeboden.

b. Indien je onze faciliteiten gewoon eens wilt proberen, kun je bij onze balie een dagpas krijgen door het achterlaten van je naam, telefoonnummer en email adres. Je kunt met de dagpas eenmalig gratis gebruik maken van de fitness of een groepsles indien er plaats is. Wanneer je vaker gebruik wilt maken van de club dien je een lidmaatschap af te sluiten.

ARTIKEL 4: EXTRA’S

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm een extra aan.

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra (via formulier aan de balie of via email naar: info@easyfitloonopzand.nl) met inachtneming van tenminste 1 maand opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.

c. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op de extra’s zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Als je een extra direct bij lid worden bij je lidmaatschap kiest worden de kosten van de extra toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Extra neemt ná de ingangsdatum van je basislidmaatschap kan het zó zijn dat de kosten voor de extra en het basis lidmaatschap niet in dezelfde week worden afgeschreven.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de club.

b. Als je lid wordt bij Easyfit brengen wij een startbedrag in rekening. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw een startbedrag verschuldigd. 

c. Als je lid wordt, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Het startbedrag zal direct ná inschrijving worden geïncasseerd. Het lidmaatschapsgeld zal direct ná de aangegeven startdatum van het lidmaatschap worden geïncasseerd. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e. 

d. Indien je kiest voor een overeenkomst dan vindt de eerste 4 weken periode betaling plaats in de eerste week van de start van het lidmaatschap door een SEPA automatische incasso. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Ná de afgesloten periode is het abonnement op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor de laatste periode voor zover van toepassing worden geïncasseerd naar rato.

e. Indien je kiest voor een overeenkomst van 4 weken, dan vindt de eerste betaling na inschrijving plaats door een SEPA automatische incasso tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Deze flexibele overeenkomst wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het verschuldigde lidmaatschapsgeld voor de laatste periode voor zover van toepassing worden geïncasseerd naar rato.

f. Onze incassoperiode bedraagt altijd 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.

g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. 

h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

i. Een keer per jaar, mogen wij onze tarieven verhogen. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

j. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

k. Wanneer een Jeugdlid de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt het Lidmaatschapsgeld automatisch verhoogd naar het reguliere tarief.

l. Wanneer een lid geen recht meer heeft op een toegekende korting komt deze automatisch te vervallen en betaald lid het reguliere tarief.

m. Veranderen naar een ander lidmaatschap kan ten alle tijden, rekening houdend met de periode zoals aangegeven bij de inschrijving. De periode van het nieuwe lidmaatschap dient langer te zijn dan de looptijd van het huidige lidmaatschap. Er start na verandering van lidmaatschap een nieuwe lidmaatschapsperiode.

ARTIKEL 6: PAS

a. De pas is eigendom van Lid en mag je gebruiken om toegang te krijgen tot de club.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overgedragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon eenmalig een dagpas krijgen (deze algemene voorwaarden zijn, waar relevant, ook van toepassing op dagpashouders).

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de pas en het lidmaatschap. Wanneer iemand anders dan jijzelf gebruik maakt van de pas kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

d. Indien je je pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij de balie op de Club. Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €10,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan middels SEPA automatische incasso waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. Easyfit geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht. 

b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

c. Als er na een permanente sluiting of verhuizing van de club naar een locatie verder dan 5 km van de oude locatie, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst opzeggen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

d. Gedurende bepaalde dagen, kan het zijn dat op de club gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit zal doorgaans tussen 13.00 en 17.00 uur zijn. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club.  

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze club blijven sporten. Indien je nieuwe woonadres niet in een straal van 10 km van Easyfit is geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze opschorten. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. Indien Lid naar de beoordeling van Easyfit Loon op Zand aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt Lid de mogelijkheid om de overeenkomst op te schorten vanaf het moment van kennisgeving tot een vooraf afgesproken einddatum. De overeenkomst wordt tijdelijk opgeschort met een vooraf afgesproken periode. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd. De overeenkomst wordt verlengd met de duur van de onderbreking. De overeenkomst wordt automatisch weer geactiveerd direct ná de afgesproken einddatum.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke andere reden dan beschreven in art. 9b is niet mogelijk.


ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan kun je deze uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de club middels het daarvoor bestemde formulier of door een mail te sturen naar info@easyfitloonopzand.nl.

d. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Easyfit je de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Easyfit. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.

e. Samen sporten wordt bij Easyfit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de club wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Het is dus niet de bedoeling zelf personal training diensten aan te bieden.

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je pas te geven, kan Easyfit hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Easyfit de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een proeftraining doen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Easyfit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze club. 

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Club. Easyfit stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Easyfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.


ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de coach in onze club en in tweede instantie tot Easyfit’s management.


ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Easyfit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Easyfit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Easyfit kun je terugvinden op onze website.


ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS Easyfit KLANTENSERVICE

a. Je kunt de contactgegevens vinden op: www.easyfitloonopzand.nl/contact/

b. Postadres: Kerkstraat 5, 5175 BA Loon op Zand, Nederland

c. Voor informatie kun je terecht op de website van Easyfit: www.easyfitloonopzand.nl. 


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Easyfit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Easyfit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter.

c. Easyfit behoud zich het recht om tussentijds de algemene voorwaarden te veranderen.

FITNESS
eGYM
GROEPSLESSEN

Begin nu aan een fitter leven. Klik op de onderstaande knop en ontvang vrijblijvend alle (start)informatie:

‌JA, IK WIL ALLE (START)INFORMATIE!
Geplaatst op 2021-01-04

Onze nieuwe website

Met trots presenteren wij u onze geheel vernieuwde website! Kijk gerust even rond.

Geplaatst op 2021-01-04

Outdoor Fitness Zone

De gemeente Loon op Zand heeft in samenwerking met sportschool Easyfit Loon o...